? มาตรการลดผลกระทบการเกยตื้นปลาวาฬ/โลมา « ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

มาตรการลดผลกระทบการเกยตื้นปลาวาฬ/โลมา

สืบเนื่องจากกรณีการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก (ปลาวาฬ/โลมา เต่าทะเล พะยูน) ในหลายพื้นที่ นับเป็นภารกิจที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ให้ความสำคัญ จึงมีการระดมสมองจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องของทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานขึ้นเป็นการเร่งด่วนรวม 2 ครั้ง
     ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (จ. ภูเก็ต)
     ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (จ.สงขลา)

ในการนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สรุปสาเหตุปัญหา และมาตรการลดผลกระทบจากการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก (ปลาวาฬ/โลมา เต่าทะเล พะยูน) ขึ้น พร้อมทั้งเสนอเป็นมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตามข้อสรุปประเด็นสำคัญของสถานการณ์สัตว์ทะเลหายากเกยตื้นรวม 12 ประเด็น ได้แก่
     1) สาเหตุการตายของสัตว์ทะเลหายาก
     2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกยตื้นและการตายของสัตว์แต่ละชนิด
     3) ถิ่นที่อยู่อาศัย ควรมีข้อมูลที่ชัดเจนของสัตว์ประจำถิ่นแต่ละชนิด
     4) การแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ
     5) การสร้างเครือข่ายและกระบวนการมีส่วนร่วม
     6) การจัดทำแผนงาน/ยุทธศาสตร์
     7) การเตรียมการในการกำหนดมาตรการและพื้นที่คุ้มครอง
     8) การพัฒนาบุคลากร
     9) ศูนย์ช่วยชีวิต (Rescue Center)
    10) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและพื้นที่ต่อเนื่อง
    11) แนวทางการเพาะขยายพันธ์
    12) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังตารางต่อไปนี้

Download

MESU Measurement01

MESU Measurement02

MESU Measurement03

MESU Measurement04

MESU Measurement05

หมายเหตุ ชื่อย่อหน่วยงาน

สวพ. หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

สทช. หมายถึง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (9)