? ชนิดพันธุ์เต่าทะเล « ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ชนิดพันธุ์เต่าทะเล

ชนิดและการแพร่กระจายเต่าทะเล 

ปริมาณเต่าทะเล ที่ทำการเพาะพันธุ์และปล่อยกลับสู่ทะเล ไม่สามารถชดเชยประชากรในธรรมชาติได้เนื่องจากอัตรารอดของลูกเต่าทะเลในธรรมชาติน้อยมากเต่าทะเลจึงลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถูกล่าจับด้วยเครื่องมือทำการประมง ซึ่งการพัฒนาการของเครื่องมือประมงไทย ประเภท อวนลากและเครื่องมือทำการประมงอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2507 ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องมือทำการประมงไทยสูงขึ้นมาก นอกจากนั้นการทำการประมงของไทยในสมัยนั้นยังขาดมาตรการการควบคุมที่ดีพอ ทำให้เต่าทะเลถูกทำลายโดยการประมงใกล้ฝั่งปีละจำนวนมาก เนื่องจากปริมาณความต้องการกระดองและเนื้อเต่าทะเลเพื่อการส่งออกสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการล่าจับเต่าทะเลมากในระยะหนึ่ง

ต่อมา กรมประมง ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จึงได้ออกประกาศห้ามทำการประมงอวนลากใกล้ชายฝั่งในระยะ 3,000 เมตรจากชายฝั่ง และเพิ่มกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลมากขึ้น

ต่อมาสัมปทาน เก็บฟองไข่เต่าทะเล ได้ถูกยกเลิกไป สาเหตุจากการลดจำนวนของเต่าทะเล และแหล่งวางไข่เต่าทะเลหลายแห่งได้ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร

ปัจจุบันเต่าทะเลถูกจัดเป็นสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่ง โดยทั่วโลกกำลังตระหนัก ถึงการลดจำนวนลง และมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ไปในไม่ช้า โดยเฉพาะเต่าทะเลในน่านน้ำไทย ซึ่งเหลือจำนวนน้อยมาก ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองและอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วก็ตาม จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ทุก ๆ ฝ่ายควรให้ความร่วมมือร่วมใจช่วยกันอนุรักษ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เต่าทะเลคงอยู่สืบไปก่อนที่จะสายเกินไป

ชนิดพันธุ์

ทะเลในน่านน้ำไทยเท่าที่มีรายงานไว้ทั้งหมด 5 ชนิด จัดอยู่ใน 2 วงศ์ (Family) คือ

วงค์ Cheloniidae มีอยู่ 4 ชนิดด้วยกัน คือ

เต่าตนุ Green turtle / Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
เต่ากระ Hawksbill turtle / Erethmochelys imbricata (Linnaeus, 1766)
เต่าหญ้า Olive Ridley Turtle / Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829)
เต่าหัวค้อน Loggerhead Turtle / Caretta caretta (Linneaus, 1758)

วงค์ Dermochelyidae. มีอยู่เพียงชนิดเดียวคือ

เต่ามะเฟือง Leatherback Turtle / Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)

ชนิดที่ไม่พบในประเทศไทย

เต่าหลังแบน Flatback Turtle,Natator depressus
เต่าตนุดำ Black Turtle,Chelonia agassizii
เต่าหญ้าแคมป์ Kemp’s ridley,Lepidochelys kempi

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (12)