? สถานภาพป่าชายเลนรายจังหวัด « ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานภาพป่าชายเลนรายจังหวัด

การจำแนกสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ.2552 ในพื้นที่ 24 จังหวัด ได้กำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 15 ประเภท ได้แก่

 1. ท่าเทียบเรือ  9. พื้นทิ้งร้าง
 2. นากุ้ง  10. เหมืองแร่
 3. นาเกลือ  11. เมือง และ สิ่งก่อสร้าง
 4. ป่าชายเลน  12. เลนงอก
 5. ป่าชายหาด  13. แม่น้ำลำคลอง
 6. ป่าพรุ  14. ทะเล
 7. พื้นที่เกษตรกรรรม  15. พื้นที่ที่ไม่ได้จำแนก
 8. ป่าบก (ความหมายรวมถึงป่าบกทุกประเภท
     นอกเหนือจากป่าชายเลน)
 


    (หน่วย : ไร่) >>> 

อำเภอ/
เขตจำแนก
ท่าเทียบเรือ นากุ้ง นาเกลือ ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าบก ป่าพรุ พื้นที่เกษตร พื้นที่ทิ้งร้าง เมือง เลนงอก เหมืองแร่ รวม
ตราด       78.02    14,275.25  –      61,974.19 –     6,596.72    3,681.56    22,513.12     359.03 1,176.28 –  –      110,654.17
จันทบุรี  –    91,498.28        868.12      75,428.91        20.55      379.62    50,265.87     638.94 463.36 –  –      219,563.65
ระยอง         4.61    14,171.70  –      11,283.57 –  –      5,880.30     336.19   72.65 –  –       31,749.02
ชลบุรี –         606.32     4,038.46        5,554.41 –  –     16,136.96     292.29 1,290.11    13,394.51 –       41,313.05
ฉะเชิงเทรา     107.95        601.64     9,280.99        7,309.34 –  –     10,870.25        8.73 1,117.03     1,459.17 –       30,755.09
สมุทรปราการ         0.79    43,425.12    10,970.73      12,524.17 –  –  –      8,598.05  –  691.79    17,288.75 –       93,499.40
กรุงเทพมหานคร –     13,802.50    16,287.93        3,351.79 –  –  –      7,200.15      10.44  667.29     1,450.69 –       42,770.79
สมุทรสาคร –     11,245.35    93,729.57      25,257.22 –  –  –     12,536.86  –  409.74     1,961.25 –       82,719.55
สมุทรสงคราม –     41,240.73    12,298.21      14,272.75 –  –  –     20,633.99      49.04 1,358.33    37,265.06 –      124,437.08
เพชรบุรี –     19,754.41    26,807.49      18,568.75 –  –  –     39,242.26      93.22 6,257.80    22,556.89     198,382.31
ประจวบคีรีขันธ์       50.97     2,566.82        1,708.58     156.07      248.66      131.57     6,672.23     232.25 219.29        105.89 –       12,092.33
ชุมพร       37.39    10,670.40 –       32,240.11 –  –       221.09    47,830.07     119.68   503.96     3,485.63 –       95,108.33
สุราษฎ์ธานี         8.38    12,807.14 –       46,574.20      43.22 –  –     31,036.50        3.70   48.13 –  –       90,521.27
นครศรีธรรมราช  –    41,054.35 –       73,549.60 –       177.35 –     36,459.22 210.91     2,511.05 –      153,962.48
พัทลุง  –     2,477.70 –            399.98 –     7,127.13     9,567.91 –  –  –  –       19,572.72
สงขลา   –      4,808.63 –         7,991.95 –     4,271.25    36,931.10 –   161.58 –  –       54,164.51
ปัตตานี         0.65     1,365.47     2,296.15      21,993.68     421.06      314.66    14,867.21      60.13    11.92 –  –       41,330.94
นราธิวาส  –   184.49 –  –  –  –  –  –           184.49
ระนอง       79.49     2,200.54 –      154,448.34     379.29      939.07      154.09    36,320.73      32.63 1,916.23     1,836.00     160.87     198,467.27
พังงา       34.59     4,451.26 –      275,316.68      70.34    1,088.17    1,677.98    40,282.54     211.16     372.01     6,549.84  1,187.95     331,242.51
ภูเก็ต       13.06     1,482.44 –       12,327.42 –       137.49     9,407.68     199.79   1,081.52        186.24 –       24,835.65
กระบี่       12.54     5,674.54 –      218,185.74     997.69    1,652.62      565.98    51,681.45      32.08     528.07    26,320.66      92.39     305,743.77
ตรัง  –     4,813.76 –      220,975.74     641.27      148.09      882.89    44,651.00      27.03     170.12    22,171.71 –      294,481.61
สตูล         0.89    10,259.64 –      223,638.95      468.16        13.82    66,005.46      67.06     406.52    21,845.27 –      322,705.76
รวม 429.32 355,254.00 176,577.66 1,525,060.58  2,708.94 11,339.39 19,559.13 625,590.91 2,773.40 19,134.63 180,388.60 1,441.21 2,920,257.76 


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (24)