? ชนิดปะการังในประเทศไทย « ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ชนิดปะการังในประเทศไทย

รายชื่อชนิดปะการังในประเทศไทย และเอกสารแสดงชนิดปะการังที่พบในประเทศไทย พบรวม 18 วงศ์ 71 สกุล 389 ชนิด ทั้งนี้จำนวน 273 ชนิด เป็นพวกที่มีตัวอย่างรวบรวมไว้ตามพิพิธภัณฑ์ที่สถาบันต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่วนอีก 116 ชนิด เป็นพวกที่คาดว่าน่าจะมีโอกาสพบในน่านน้ำไทย ซึ่งจำนวนชนิดปะการังที่พบทั้งทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยมีตัวเลขแสดงจำนวนชนิดที่มีรายงานการพบ และจำนวนชนิดที่ยังไม่มีรายงานการพบแต่คาดว่ามีในพื้นที่ โดยการคาดการณ์นี้ ยึดจากแผนที่การแพร่กระจายของชนิดปะการังจากหนังสือ “Coral of the World” (Veron, 2000) 

ตารางสรุปจำนวนชนิดปะการังแข็งที่พบในประเทศไทย

ฝั่งทะเล จำนวนชนิด
ที่มีรายงานการค้นพบ
จำนวนชนิด
ที่ยังไม่มีรายงานการค้นพบ
แต่คาดว่ามีในพื้นที่
อ่าวไทย 240 102
อันดามัน 269 26
รวมทั้งหมด 273 116

รายละเอียดของชนิดปะการังในประเทศไทย มีดังนี้


ปะการังแข็งที่เป็นปะการังแท้ (true coral) จัดอยู่ใน Phylum Coelenterata, Class Anthozoa, Subclass Zoantharia, Order Scleractinia สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รวบรวมตัวอย่างหินปะการังที่เก็บจากฝั่งทะเลอันดามันไว้ประมาณ 280 ชนิด มีปะการังชนิดที่พบเป็นครั้งแรกของโลกคือ Acropora kosurini  (Wallace and Wolstenholme, 1998) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับปะการังเขากวางที่ถูกค้นพบที่หมู่เกาะสุรินทร์ ตัวอย่างปะการังทุกชนิดได้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี มีการลงทะเบียนอย่างเป็นระบบ ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงในการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธาน 

สำหรับทางฝั่งอ่าวไทย ตัวอย่างหินปะการังได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาไว้ตามพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (จังหวัดระยอง) และมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การรวบรวมตัวอย่างในบริเวณฝั่งอ่าวไทยยังไม่สมบูรณ์มากนัก

ปัจจุบันนักวิชาการได้พยายามศึกษาชนิดปะการังและรวบรวมตัวอย่างให้สมบูรณ์มากขึ้น คาดว่าจำนวนชนิดปะการังทางฝั่งอ่าวไทยน่าจะมีความหลากหลายมากกว่าทางฝั่งอันดามัน เนื่องจากฝั่งอ่าวไทยเป็นทะเลที่ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิค ซึ่งมีแหล่งปะการังที่มีความหลากหลายและสมบูรณ์มากที่สุดของโลก

7-10-2556 12-11-07

ปะการังสกุล Acropora kosurini เป็นปะการังชนิดที่พบเป็นครั้งแรกของโลก 

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (13)