? ชายหาดของไทย « ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ชายหาดของไทย

ชายหาด คือ พื้นที่ระหว่างขอบฝั่งถึงแนวน้ำลงต่ำสุดเป็นแถบยาวไปตามชายฝั่งโดยมีวัสดุที่แตกต่างกันตกตะกอนทับถม จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ามีหาดทรายจำนวน 357 แหล่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 18 จังหวัด โดยอยู่ในภาคใต้ จำนวน 257 แห่ง ภาคตะวันออก จำนวน 56 แห่ง และภาคตะวันตก จำนวน 44 แห่ง ซึ่งมีหาดทรายจำนวน 268 แห่ง อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหาดทรายจำนวน 89 แห่ง อยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการอย่างชัดเจน เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ 

ตารางหาดทรายในประเทศไทยแยกเป็นรายจังหวัดและหน่วยงานที่กำกับดูแล

จังหวัด หาดที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดูแล
หาดที่กรม
อุทยานฯ ดูแล
หาดที่หน่วยงานอื่นดูแล รวม หาดที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
จำนวนหาด ผ่านเกณฑ์
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ตราด 17 8 5 1 23 5
จันทบุรี 4 4 2 6 3
ระยอง 10 9 2 12 3
ชลบุรี 11 4 4 15 3
อ่าวไทยตอนบน
เพชรบุรี 9 6 9 2
อ่าวไทยตอนกลาง
ประจวบคีรีขันธ์ 24 15 8 3 35 2
ชุมพร 21 13 11 32 2
สุราษฎร์ธานี 34 12 34 2
อ่าวไทยตอนล่าง
นครศรีธรรมราช 34 12  14  –  48
สงขลา 24 11 24 5
ปัตตานี 10 10 10 5
นราธิวาส 6 5 6 1
ฝั่งอันดามันตอนบน
ระนอง  1 5
พังงา 15 9 4 19 3
ภูเก็ต 21 8 4 25 4
ฝั่งอันดามันตอนล่าง
กระบี่ 19 9 6 2 27 1
ตรัง 5 3 8 1 14 2
สตูล 3 2 9 12 4
รวม 268 141 78 11 357 51

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (20)