Contact Us

ติดต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ชั้นที่ ๕-๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทร : ๐๒-๑๔๑-๑๓๐๐, ๐๒-๑๔๑-๑๐๙๙, ๐๒-๑๔๑-๑๒๕๒

โทรสาร : ๐๒-๑๔๓-๙๒๔๒


เข้าสู่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า